WIEK GEOLOGICZNY SKAŁ I ZŁÓŻ

WIEK GEOLOGICZNY SKAŁ I ZŁÓŻ

W opisach skał i złóż ważną rzeczą jest określenie ich wieku geologicznego. Ułatwia to bowiem odnalezienie podobnych złóż na innych terenach, zwłaszcza sąsiednich. Odnosi się to także do złóż kamieni szlachetnych.

Podział dziejów Ziemi
Eratem

(Era)

System

(Okres)

Oddział

(Epoka)

Wiek w mln lat
Kenozoiczna czwartorzęd holocen

plejstocen

1.8
trzeciorzęd pliocen

miocen

oligocen

eocen

paleocen

65
Mezozoiczna kreda górna

dolna

140
jura górna (malm)

środkowa (dogger) dolna (lias)

145
trias górny (kajper)

środkowy (wapień muszlowy)

dolny (pstry piaskowiec)

230
Paleozoiczna perm górny (cechsztyn)

dolny (czerwony spągowiec)

280
karbon górny

dolny

345
dewon górny

środkowy

dolny

395
sylur górny

środkowy

dolny

435
ordowik górny

środkowy

dolny

500
kambr górny

środkowy

dolny

570
Proterozoiczna 2600
Archaiczna 3600
Powstanie Ziemi 4600 (?)

Obecność w skałach skamieniałości, czyli skamieniałych szczątków organizmów, ma duże znaczenie dla porównywania wieku skał. Zwłaszcza te gatunki zwierząt i roślin, które żyły krótko, ale na znacznych obszarach mają dla geologa dużą wartość. Na podstawie skamieniałości występujących tylko w danym okresie (skamieniałości przewodnie) skały, które je zawierają można łatwo identyfikować jako równo wiekowe nawet wtedy, gdy występują na odległych od siebie obszarach. Skamieniałości służą do określania względnego wieku skał, będącego podstawą podziału dziejów Ziemi na ery, okresy i epoki geologiczne. Metodami fizyczno-chemicznymi, polegającymi na badaniu obecnych w skałach izotopów promieniotwórczych, określa się wiek bezwzględny minerałów i skał. Z badań tych wynika, że czas trwania er geologicznych był bardzo różny. Era kenozoiczna trwała ponad 60 min lat, mezozoiczna — około 170 mln lat, paleozoicza — 340 min lat. Ery najstarsze — proterozoiczna i archaiczna trwały znacznie dłużej, bo około 5000 min lat.