Procesy krzepnięcia magmy

Procesy krzepnięcia magmy.

Z ochładzanej powoli magmy w górnych partiach skorupy ziemskiej, ale w pewnej odległości od powierzchni, przy temperaturze około 110CTC zaczynają krystalizować poszczególne minerały. Magma składa się ze składników o różnych punktach krzepnięcia …

SKAŁY MAGMOWE

SKAŁY MAGMOWE

Najpierwotniejszym materiałem skorupy ziemskiej są krystaliczne masy skalne, złożone głównie z krzemianów. Powstały one przez zastygnięcie gorącego stopu krzemianowego, pochodzącego z głębszych części skorupy ziemskiej. Ten stop krzemianowy zwany jest magmą, a produkty jego krzepnięcia — skałami magmowymi …