Skład chemiczny skorupy ziemskiej

Skład chemiczny skorupy ziemskiej.

Skały tworzące skorupę ziemską powstały wskutek długotrwałych, trwających nieraz miliony lat procesów skałotwórczych. W trakcie swej historii ulegały one rozmaitym przemieszczeniom, tak, że niektóre powstałe głęboko w skorupie ziemskiej znajdują się obecnie na powierzchni ziemi i odwrotnie — utworzone na jej powierzchni są obecnie przykryte grubymi warstwami skał powstałych później. Badać można zatem nie tylko skały powierzchniowe, lecz także i te, które niegdyś znajdowały się na głębokości nawet kilkunastu kilometrów. Dzięki temu obliczenia średniego składu chemicznego skał tworzących litosferę odnoszą się do głębokości około 16 km. Zostały one dokonane na podstawie analiz chemicznych, wykonanych przez chemików, mineralogów i geologów.

Skład chemiczny litosfery w procentach wagowych.

Udział procentowy (wagowy) pierwiastków w budowie litosfery jest bardzo różny: 9 z nich stanowi 99% wagowych wszystkich pierwiastków. Tylko 2 pierwiastki — tlen i krzem — występują w ilościach większych niż 10%; w ilościach kilku procent występuje 6 pierwiastków: glin, żelazo, wapń, sód, potas, magnez; w ilościach dziesiętnych procenta — 4 pierwiastki: tytan, wodór, fosfor, mangan. Innych pierwiastków jest jeszcze mniej. W setnych procenta występują tak ważne pierwiastki, jak: siarka, węgiel, chlor, rubid, fluor, stront, bar, cyrkon, chrom, wanad, cynk; w tysięcznych: nikiel, miedź, wolfram, lit, azot, cer, cyna, itr, neodym, niob, kobalt, lantan, ołów, gal, molibden i tor.

Częstość występowania pierwiastków w skorupie ziemskiej.

Bardzo rzadko pierwiastki chemiczne występują w skorupie ziemskiej w postaci niezwiązanej, czyli rodzimej. Zazwyczaj tworzą one związki chemiczne proste, jak tlenki lub siarczki, i złożone, jak krzemiany i glinokrzemiany.

Symbole i nazwy pierwiastków chemicznych.