Skały subwulkaniczne

Skały subwulkaniczne tworzy magma, która zakrzepła blisko pod powierzchnią Ziemi, gdzie panuje niższe ciśnienie i niższa temperatura, co spowodowało szybsze zestalenie się i uwolnienie gazowych składników. Struktura skał subwulkanicznych jest drobnoziarnista lub porfirowa, ponieważ powstała wskutek gwałtownego ochłodzenia magmy. Szybko zastygła magma tworzy ciasto skalne, w którym widoczne są powstałe wcześniej składniki mineralne. Skały subwulkaniczne występują przeważnie w postaci intruzji zgodnych, charakteryzujących się występowaniem zgodnym z płaszczyznami strukturalnymi. Intruzje te w skałach warstwowych są zgodne z uławiceniem lub warstwowaniem. Należą tu sille, lakolity i lopolity (rysunek).

Rysunek. Intruzje magmowe przestrzennie ograniczone oraz blokdiagram batolitu.

Sille czyli żyły pokładowe leżą pomiędzy warstwami. Lakolity to małe intruzje z kopulastą powierzchnią stropową powstałą przez łukowate wygięcie skał nadległych i prawie płaską powierzchnią spągową. Lopolity są olbrzymimi spągowymi intruzjami o zakrzywionych ku górze zgodnych płaszczyznach kontaktowych. Powierzchnia wypukła zaś skierowana jest ku dołowi.