Skały magmowe

Skały magmowe są rezultatem krzepnięcia magmy, którą określa się jako gorącą ruchliwą materię zbudowaną z fazy ciekłej i gazowej oraz ze stałych faz krystalicznych występujących w zmiennych stosunkach. Używa się również uproszczonej definicji, określającej magmę jako ciekły lub prawie ciekły stop krzemianowy. Magma krzepnie w górnych partiach skorupy ziemskiej, gdzie otoczona chłodniejszym środowiskiem traci ciepło, co powoduje krystalizację jej składników. W zależności od warunków fizycznych w jakich stygła magma, tj. od ciśnienia i temperatury, powstają różne skały, wśród których wyróżnia się skały głębinowe, subwulkaniczne i wulkaniczne, czyli wylewne.