CHEMICKÉ FORMULÁRE minerálov

CHEMICKÉ FORMULÁRE minerálov

Chemický vzorec minerálu vyjadruje jeho chemické zloženie určené na kvalitatívnom základe, a potom nasleduje kvantitatívna chemická analýza. Kvantitatívne vzťahy medzi atómami prvkov obsiahnutých v mineráloch poskytujú empirické vzorce, neinformovanie o ich vnútornej štruktúre. Tieto vzorce možno tiež predstaviť ako oxidové vzory, ktoré môžu uľahčiť zapamätanie si chemického zloženia minerálu a rýchle zistenie pomeru oxidov, napr.:

anhydryt - CaSO4 lub VYSOKÝ • SO3

kalcyt - CaCO3 alebo CaO • CO2

diopsyd - CaMg(SiO3) CaO • MgO • 2SiO2

ortoklaz - KAlSi3O8 lub K2• Al203 • 6SiO2

Informácie o určitých vlastnostiach vnútornej štruktúry minerálov obsahujú štruktúrne vzorce, stanovené nielen na základe kvantitatívnej chemickej analýzy, ale aj na základe výskumu ich vnútornej štruktúry. V štruktúrnych vzorcoch v hranatých zátvorkách sú uvedené skupiny prvkov, ktoré tvoria základné prvky mriežky danej zlúčeniny.. Napríklad vzorec berýlia Al2Byť3[A6O18] informuje, že minerál je kremičitan obsahujúci komplexné anióny oxidu kremičitého [A6O18]12-, ktoré sú vo forme krúžkov zložených zo šiestich skupín [SiO4]4- viazané bežnými atómami kyslíka. Vo vzore ortoklasa K[AlSi3O8] v hranatých zátvorkách je komplexný hlinitokremičitanový anión. Anióny vyskytujúce sa spoločne v minerálnej štruktúre sú niekedy v štruktúrnych vzorcoch oddelené zvislou čiarou.

Vo vzorcoch so zmiešanými kryštálmi sú symboly atómov alebo iónov, ktoré nahrádzajú atómy alebo ióny, uvedené v zátvorkách, oddelené čiarkami, v poradí podľa ich klesajúceho kvantitatívneho podielu. Olivínový vzor (Mg, Fe)2[SiO4] informuje, že je v ňom viac horčíka, ako železo, ktoré ho nahrádza. Polymorfné formy minerálov sú zvyčajne identifikované gréckymi písmenami pred chemickým vzorcom. Prítomnosť molekúl vody v priestorovej mriežke minerálu sa vyznačuje uvedením ich stechiometrického pomeru na konci obrazca., za bodkou,

napr.. cips CaSO4 • 2H2O.

Voda obsiahnutá v amorfných mineráloch neviazaných v minerálnej mriežke je uvedená s písmenom n tiež na konci vzoru, za bodkou, napr.. opálový SiO2 • n H2O.