Drahokamy – Hustota

Medzi fyzikálnymi vlastnosťami minerálov sú skalárne a vektorové vlastnosti. Prvé sú nezávislé od smeru, v ktorom sú testované v kryštáli, druhá sa však mení v závislosti od smeru. Przykładami własności skalarnych są gęstość i