PARAGÉZA MINERÁLOV

PARAGÉZA MINERÁLOV

Rôzne procesy prebiehajúce v zemskej kôre spôsobujú nielen tvorbu minerálov, ale aj ich zoskupenie do určitých prírodných zhromaždení. Minerálny syndróm viazaný na spoločného pôvodu, vzniknutý na danom mieste konkrétnym geologickým procesom alebo procesmi sa nazýva paragenéza, teda koexistencia minerálov. Veda o paragenéze minerálov - genetická mineralógia - je jedným z dôležitých odvetví mineralógie, pre prieskum nerastných surovín má mimoriadny význam, aj drahokamy, napr.. diamanty. Zistenie prítomnosti minerálu vyskytujúceho sa pri paragenéze s hľadaným drahým kameňom môže byť vodítkom k pravdepodobnosti prítomnosti hľadaného kameňa v skúmanej oblasti.

Minerály patriace do určitej paragenézy nemuseli vždy vznikať súčasne. Väčšinou sa to dá povedať, že niektoré z nich vznikajú skôr, a ďalšie neskôr. Nástupníctvo minerálov, teda poradie, v akom vznikajú, závisí od fyzikálnych a chemických podmienok v životnom prostredí, v ktorých sa tvorili minerály patriace k jednej minerálnej paragenéze. Stáva sa to viackrát, že aj rovnaké minerály sa objavia niekoľkokrát v tej istej paragenéze. Potom rozlišujeme rôzne generácie tohto minerálu.

Medzi minerálnymi súbormi, ktoré možno považovať za zložky vyššieho rádu zemskej kôry, treba rozlišovať horniny a ložiská nerastov. Horniny sa všeobecne nachádzajú v zemskej kôre vo veľkých hmotách, často majú rovnaké alebo veľmi podobné chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti na ploche mnohých kilometrov. Horniny sa skladajú hlavne z malého počtu najbežnejších minerálov, nazývané formovanie hornín. Sú to hlavne kremičitany (hlavne živce a kremeň), oxidy a uhličitany (kalcyt i dolomit). Štúdiom hornín sa zaoberá katedra geologickej vedy zvaná petrografia (z gréckej petry - mierka, grafo - popisujem). Nerastné ložiská sú zvyčajne malé skupiny, vždy sprevádzajúce určité skaly. Na rozdiel od hornín často vykazujú veľkú variabilitu. Okrem bežných prvkov obsahujú vzácne prvky, napr.. ťažké kovy (platina, zlato a iné), ktorých percentuálny podiel v štruktúre zemskej kôry je veľmi malý. Ak sú tieto prvky správne koncentrované, môžu byť predmetom exploatácie.