CHEMICKÉ FORMULÁRE minerálov

CHEMICKÉ FORMULÁRE minerálov

Chemický vzorec minerálu vyjadruje jeho chemické zloženie určené na kvalitatívnom základe, a potom nasleduje kvantitatívna chemická analýza. Kvantitatívne vzťahy medzi atómami prvkov obsiahnutých v mineráloch poskytujú empirické vzorce, nie informujące o ich

IZOMORFIZM – ZMIEŠANÉ CRYSTALY

IZOMORFIZM – ZMIEŠANÉ CRYSTALY

Chemické zloženie jednotlivých minerálov je možné určiť chemickým vzorcom. Existujú však aj také minerály, ktorých chemické zloženie sa pohybuje v určitých medziach. Príkladom môže byť minerál olivín, którego skład chemiczny można

Chemické vlastnosti drahokamov

Chemické vlastnosti drahokamov.

Drahokamy, ako všetky minerály, majú špecifické chemické zloženie. Prvky, ktoré sa v nich vyskytujú, sú spravidla spoločné prvky, ktoré sú bežnými zložkami minerálov.

Najbežnejším prvkom je kyslík O. Z wyjątkiem

DRAHÉ KAMENE NACHÁDZAJÚCE SA V POĽSKU

DRAHÉ KAMENE NACHÁDZAJÚCE SA V POĽSKU

K drahým kameňom vyskytujúcim sa v Poľsku patrí jantár, známy po celé storočia, ktorý zhromažďuje Baltské more a oblasť Kurpie, ako aj chryzopráza a nefrity nachádzajúce sa v Dolnom Sliezsku., odmiany kwarcu i

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

Z primárnych ložísk drahých kameňov sú najbežnejšie ložiská pegmatitu. Iba niektoré z nich však obsahujú cenné drahokamy. Takýmito ložiskami sú pegmatity Uralu, bohaté na rôzne kamene. Objav na konci 18. storočia. …

MINERÁLNE ZDROJE

MINERÁLNE ZDROJE

Nerastné ložisko je taká prirodzená koncentrácia minerálneho zdroja alebo súboru minerálnych zdrojov, ktorých využitie je ziskové. Minerál je minerál alebo skupina minerálov nachádzajúcich sa v prírode, które bezpośrednio lub po przeróbce mogą być

PREMENENÉ HRNCE

PREMENENÉ HRNCE

Treťou skupinou hornín sú okrem vyvretých a usadených hornín premenené horniny (metamorfný). Boli vytvorené z už existujúcich magmatických alebo sedimentárnych hornín, ktoré sa dostali do hlbších častí zemskej kôry, gdzie zostały przeobrażone w

ZBYTKOVÉ SKALY

ZBYTKOVÉ SKALY

Skaly na povrchu Zeme zvetrávajú, t.j.. mechanické a chemické zhoršenie v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok. Materiał powstały wskutek wietrzenia może pozostawać na miejscu swego powstania lub może być

MAGMA HROBY

MAGMA HROBY

Prvým materiálom v zemskej kôre sú kryštalické masívy hornín, zložený hlavne z kremičitanov. Vznikli stuhnutím horúcej kremičitanovej zliatiny, z hlbších častí zemskej kôry. Táto kremičitá zliatina sa nazýva magma, a produkty