CHEMICKÉ FORMULÁRE minerálov

CHEMICKÉ FORMULÁRE minerálov

Chemický vzorec minerálu vyjadruje jeho chemické zloženie určené na kvalitatívnom základe, a potom nasleduje kvantitatívna chemická analýza. Kvantitatívne vzťahy medzi atómami prvkov obsiahnutých v mineráloch poskytujú empirické vzorce, nie informujące o ich

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

Z primárnych ložísk drahých kameňov sú najbežnejšie ložiská pegmatitu. Iba niektoré z nich však obsahujú cenné drahokamy. Takýmito ložiskami sú pegmatity Uralu, bohaté na rôzne kamene. Objav na konci 18. storočia. v strede Uralu, v susedstve …

MINERÁLNE ZDROJE

MINERÁLNE ZDROJE

Nerastné ložisko je taká prirodzená koncentrácia minerálneho zdroja alebo súboru minerálnych zdrojov, ktorých využitie je ziskové. Minerál je minerál alebo skupina minerálov nachádzajúcich sa v prírode, ktoré môžu byť priamo alebo po spracovaní užitočné z ekonomických dôvodov. Iba …

PREMENENÉ HRNCE

PREMENENÉ HRNCE

Treťou skupinou hornín sú okrem vyvretých a usadených hornín premenené horniny (metamorfný). Boli vytvorené z už existujúcich magmatických alebo sedimentárnych hornín, ktoré sa dostali do hlbších častí zemskej kôry, kde sa premenili na nové skaly. Hlavné faktory transformácie …

ZBYTKOVÉ SKALY

ZBYTKOVÉ SKALY

Skaly na povrchu Zeme zvetrávajú, t.j.. mechanické a chemické zhoršenie v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok. Materiál vytvorený zvetrávaním môže zostať na mieste svojho vzniku alebo môže byť unášaný hlavne vodami potokov …