Zalety inwestowania w kolorowe kamienie szlachetne

Zalety inwestowania w kolorowe kamienie szlachetne

Czy zakup kolorowych kamieni szlachetnych może się opłacać? Czy jest to inwestycja wyłącznie dla najbogatszych? Czy można zaliczyć ją do godnych polecenia form alokacji kapitału? Czy w obliczu wahań rynkowych, zapaści giełdowych, labilności kursów walut i niepewnego wskaźnika inflacji gemma są bezpiecznym narzędziem pomnażania własnego kapitału? Jakie są przewagi barwnych kamieni szlachetnych w porównaniu do innych alternatywnych form inwestowania jak złoto, diamenty, nieruchomości czy działa sztuki i antyki?

Barwne kamienie szlachetne już od wieków przyciągają swoim różnorodnym pięknem, ale są jednocześnie – przede wszystkim – doskonałą formą lokowania kapitału inwestycyjnego. Kamienie szlachetne nie bez przyczyny kojarzone są jako przymioty charakterystyczne dla władców, monarchów i oligarchów. Faktem jest bowiem, że przywilej ich posiadania zarezerwowany był wyłącznie dla osób wysoko urodzonych, jednak jeszcze kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu handel nimi ograniczony był wyłącznie dla ekskluzywnego grona wybrańców. Obecnie, dzięki otwarciu rynku obrotu barwnymi kamieniami szlachetnymi, stały się one formą lokowania kapitału, dostępną dla szerszego kręgu potencjalnych inwestorów. Ich zwyżkująca popularność i rosnący nań popyt powiązane są z zaletami, jakie charakterystyczne są dla tych zdaje się najpiękniejszych dóbr inwestycyjnych. Kluczowymi korzyściami partycypacji w wyjątkowo prestiżowym rynku gemm są:

<> Inwestycja dla każdego: Różnorodność barwnych kamieni szlachetnych sprawia, że są to dobra inwestycyjne przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, posiadających różne możliwości finansowe. W przeciwieństwie do brylantów, nieruchomości czy dziel sztuki, nie posiadają one zaporowej minimalnej wartości uczestnictwa w ich obrocie. Znaczy to, że są one tak dostępne dla osób chcących zainwestować tysiąc złotych, jak i pół miliona. Rynek kolorowych kamieni szlachetnych nie posiada w odróżnieniu od np. walut także granic, co sprawia, że gemma są dobrem o uniwersalnej wartości. W każdym zakątku świata posiadają one swoją realną wartość, a dodatkowo są instrumentami inwestycyjnymi pozbawionymi jakichkolwiek norm czasowych – jako rzeczywista wartość mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.

<> Inwestycja wyjątkowo stabilna: Kolorowe kamienie szlachetne to także dobra charakteryzujące się wyjątkową stabilnością, co jest szczególnie doceniane w dobie dekoniunktury notowanej na światowych rynkach finansowych. W odróżnieniu od tradycyjnych form inwestowania, nierzadko czysto wirtualnych narzędzi, rynek obrotu kamieniami szlachetnymi jest obszarem o wyjątkowo dużej niezależności, przez co nie podlega fluktuacjom cenowym wywołanym załamaniami i niestabilnością rynku kapitałowego. Mało tego, w przypadku wystąpienia załamań lub kryzysów kamienie szlachetne traktowane są jako „bezpieczna przystań inwestycyjna” co powoduje wzmożony nań popyt oraz podwyższenie ich ceny, a tym samym pozytywnie wpływa na wzrost ich wartości.

<> Inwestycyjny mix: Niski stopień korelacji z rynkiem tradycyjnych narzędzi inwestycyjnych oraz stabilność sektora gemmologiczno-jubilerskiego nie powinna być oczywiście impulsem do wyzbycia się pozostałych narzędzi inwestycyjnych i ograniczenia portfela wyłącznie do barwnych kamieni szlachetnych. Byłoby to działanie zgoła pochopne, dlatego opcją znacznie bardziej zdroworozsądkową jest po prostu dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i stopniowe powiększanie posiadanych zasobów kamieni szlachetnych, generujących spodziewane zyski.

<> Inwestycja o znacznej stopie zwrotu: W przypadku kolorowych kamieni szlachetnych trudno jest sklasyfikować konkretne, prognozowane wartości zysku osiągane przy ich sprzedaży, ponieważ mogą one w perspektywie krótkoterminowej wynieść kilka, a nawet kilkadziesiąt procent – historia zna jednak przypadki, gdzie wartość poszczególnych kamieni wzrastała na przestrzeni dwóch czy trzech dekad nawet o kilkaset procent, jednak aż tak spektakularne wyniki osiągane są przez najdoskonalsze i najbardziej pożądane na rynku światowym egzemplarze. Bezsprzecznym jest jednak nieustający przyrost ich wartości. Zależy on między innymi od samego rodzaju kamienia oraz jego częstotliwości występowania – podaży rynkowej. Inaczej na przestrzeni kolejnych lat wzrastała będzie cena rubinów jako takich, inaczej szmaragdów, a jeszcze inaczej aleksandrytów. Zmienną dodatkowo utrudniającą dokładne określenie konkretnej stopy zwrotu są właściwości samych kamieni. O cenie kamienia przesądzają bowiem tak względne czynniki, jak jego waga, czystość, kraj pochodzenia, przezroczystość, barwa, jej nasycenie czy perfekcyjność szlifu. Kamienie mniejsze, bardziej zanieczyszczone, charakteryzujące się mniejszym stopniem przezroczystości czy niedoskonałym szlifem będą dla ewentualnych kupców mniej atrakcyjne od kamieni nieskazitelnych, przejawiających znamiona doskonałego wykonania. Oczywiście najbardziej dochodowym scenariuszem byłby zakup kamieni tuż przed wzrostem popytu na nie czy ograniczeniem ich dostępnych ilości, co spowodowałoby nagły wzrost ich wartości.

<> Pewna inwestycja: Faktem przemawiającym za inwestowaniem w kolorowe kamienie szlachetne jest także ustabilizowanie się rynku obrotu nimi, a tym samym wzrost bezpieczeństwa przy zakupie gemm. Umożliwia to zarówno ich swobodny zakup, jak i bezproblemowe spieniężenie, dlatego nabycie kamienni dokonywane być winno jedynie w wyspecjalizowanych w tym obszarze przedsiębiorstwach, które własnym doświadczeniem oraz reputacją gwarantują jakość i odpowiadającą realiom rynkowym cenę nabywanego kamienia. Wyłącznie zakup z pewnego źródła sprawi, że inwestycja w kolorowe kamienie szlachetne nie skończy się ogromnym rozczarowaniem, a w zamian za to spełni wszystkie pokładane w niej oczekiwania.