Metamorfizm

Metamorfizm dynamiczny, nazywany również dyslokacyjnym, związany jest z ruchami górotwórczymi. Główną rolę odgrywa ciśnienie kierunkowe, znacznie mniejszą statyczne. Metamorfizm dynamiczny działa w płytkich strefach litosfery i wpływ temperatury jest w nim znikomy. Na niedużej głębokości …

Skały Metamorficzne

SKAŁY METAMORFICZNE.

Metamorfizmem nazywamy zespół procesów w głębi skorupy ziemskiej, prowadzących do zmian struktury i składu mineralnego skał, zachodzących w warunkach temperatury i ciśnienia wyższych niż te, które panują w warstwach powierzchniowych Ziemi. Przeobrażeniom podlegają zarówno skały magmowe i osadowe, …

Ewaporaty

Ewaporaty. Rozpuszczone w rezultacie wietrzenia chemicznego minerały są transportowane rzekami do jezior i mórz, gdzie w sprzyjających warunkach dochodzi do ich ponownego wytrącenia. Część soli w wodzie morskiej może pochodzić z pierwotnej hydrosfery oraz z ekshalacji podmorskich wulkanów. Powstałe

Skały węglanowe

Skały węglanowe należą do pospolitych skał osadowych. Ich głównym składnikiem jest minerał kalcyt CaCO3 oraz dolomit MgCa[CO3]2. Oprócz głównych składników mogą występować ziarna kwarcu, skaleni alkalicznych i minerałów ilastych. Znaczna większość tych skał tworzy się

Skały okruchowe

Skały okruchowe czyli klastyczne, zbudowane z okruchów skalnych dzieli się w zależności od wielkości budujących je ziaren. Skały grubo okruchowe o wielkości ziaren powyżej 2 mm, do których należą ostrokrawędziste gruzy i obtoczone żwiry. Zlepiony spoiwem gruz tworzy brekcje, a

Skały osadowe

SKAŁY OSADOWE.

Skały osadowe powstają przez osadzanie się zwietrzałych i przetransportowanych mechanicznie, bądź chemicznie cząsteczek innych istniejących skał. Czynniki atmosferyczne oraz klimatyczne oddziaływując na skały poprzez zmiany temperatury, ogrzewanie wskutek zmiennego nasłonecznienia, działanie wody, wiatru i organizmów powodują ich rozpad. …

Skały wylewne

Skały wylewne czyli wulkaniczne powstają przez zakrzepnięcie lawy, tj. magmy wylanej na powierzchnię w warunkach niskiego ciśnienia i temperatury, co ułatwia wydzielanie się składników lotnych. Struktura skał wylewnych jest drobnoziarnista, w niektórych przypadkach zaś tworzy się bezpostaciowe szkliwo wulkaniczne. Lawa …

Skały subwulkaniczne

Skały subwulkaniczne tworzy magma, która zakrzepła blisko pod powierzchnią Ziemi, gdzie panuje niższe ciśnienie i niższa temperatura, co spowodowało szybsze zestalenie się i uwolnienie gazowych składników. Struktura skał subwulkanicznych jest drobnoziarnista lub porfirowa, ponieważ powstała wskutek gwałtownego ochłodzenia magmy. Szybko …

Z czego zbudowane są skały

Z czego zbudowane są skały?

Kiedy już poznaliśmy makrobudowę, makrostrukturę skał, zapragnęliśmy wiedzy jeszcze głębszej. Zaczęliśmy szukać odpowiedzi na pytanie, z czego zbudowane są skały. Odkryliśmy pierwiastki i związki chemiczne, i co ważniejsze-zaczęliśmy je stosować do celów praktycznych. Początkowo nieśmiało …