CHEMICKÉ FORMULÁŘE MINERÁLŮ

CHEMICKÉ FORMULÁŘE MINERÁLŮ

Chemický vzorec minerálu vyjadřuje jeho chemické složení stanovené na kvalitativní bázi, následuje kvantitativní chemická analýza. Kvantitativní vztahy mezi atomy prvků obsažených v minerálech dávají empirické vzorce, neinformování o jejich vnitřní struktuře. Tyto vzory lze také reprezentovat jako oxidové vzory, což může usnadnit zapamatování chemického složení minerálu a rychlé zjištění poměru oxidů, např.:

anhydryt - CaSO4 lub VYSOKÝ • SO3

kalcyt - CaCO3 nebo CaO • CO2

diopsyd - CaMg(SiO3) CaO • MgO • 2SiO2

ortoklaz - KAlSi3Ó8 lub K2• Al203 • 6SiO2

Informace o určitých vlastnostech vnitřní struktury minerálů obsahují strukturní vzorce, stanoveno nejen na základě kvantitativní chemické analýzy, ale také na základě výzkumu jejich vnitřní struktury. Ve strukturních vzorcích v hranatých závorkách jsou uvedeny skupiny prvků, které tvoří základní prvky mřížky dané sloučeniny. Například vzorec berylia Al2Být3[A6Ó18] informuje, že minerál je křemičitan obsahující komplexní anionty oxidu křemičitého [A6Ó18]12-, které jsou ve formě prstenů složených ze šesti skupin [SiO4]4- vázané běžnými atomy kyslíku. Ve vzoru ortoklasa K.[AlSi3Ó8] v hranatých závorkách je komplexní aluminosilikátový anion. Anionty vyskytující se společně v minerální struktuře jsou někdy ve strukturních vzorcích odděleny svislou čarou.

Ve vzorcích smíšených krystalů jsou symboly atomů nebo iontů, které nahrazují atomy nebo ionty, uvedeny v závorkách, oddělené čárkami, v pořadí podle jejich klesajícího kvantitativního podílu. Olivínový vzor (Mg, Fe)2[SiO4] informuje, že je v něm více hořčíku, než žehlička, která ji nahradí. Polymorfní formy minerálů jsou obvykle označeny řeckými písmeny před chemickým vzorcem. Přítomnost molekul vody v prostorové mřížce minerálu je označena stanovením jejich stechiometrického poměru na konci vzoru, za tečkou,

např.. gips CaSO4 • 2H2Ó.

Voda obsažená v amorfních minerálech, které nejsou vázány v minerální mřížce, je uvedena písmenem n také na konci vzoru, za tečkou, např.. opálový SiO2 • n H2Ó.